Test Day Slovakia Ring 4.6.2020

Test Day SLOVAKIA RING 2020 je organizovaný ako oficiálny tréning a testovanie SAMŠ pre športové vozidlá disciplín Rally, PAV, PAO, RX, AX, CCR, Slalom.


Samotné tréningové jazdy pretekárskych vozidiel sa budú konať na pretekárskej dráhe „Variant 4 s vynechaním sektoru 3“. Jej dĺžka od štartu po cieľ je 4350 metrov.


Propozície:

Test Day SLOVAKIA RING 2020 je organizovaný SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04

Bratislava, korešpondenčná adresa 930 02 Orechová Potôň 800, ako oficiálny tréning a testovanie SAMŠ pre športové vozidlá disciplín Rally, PAV, PAO, RX, AX, CCR, Slalom.


Podmienky účasti:

Povolené vozidlá musia mať vydaný „Preukaz športového vozidla“, platnosť testovania ASN pre rok 2020 nie je nutná, rovnako licencia jazdca nie je potrebná aktuálne platná (musel ju však mať jazdec vydanú minimálne v posledných troch rokoch).

Žiadosť o účasť na Test Day SLOVAKIA RING 2020 musí byť preukázaná prihláškou vyplnenou na web stránke www.sams-asn.sk. Vstupný poplatok vo výške 220€ musí žiadateľ zaplatiť vopred na účet v banke: 

VÚB, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IBAN: SK87 0200 0000 0036 8607 3653,
SWIFT: SUBASKBX.


Účastník Test Day SLOVAKIA RING 2020 je povinný pred prvým vjazdom na trať odovzdať organizátorovi vlastnoručne podpísané „Vyhlásenie účastníka akcie“. Organizátor zároveň skontroluje úhradu vstupného poplatku a zároveň odovzdá účastníkovi Test Day 2020 štartové číslo a transpondér na meranie času. Štartové číslo je povinný účastník tréningových jázd nalepiť do ľavého horného rohu čelného skla (na stranu vodiča) a mať ho tam umiestnené až do konca Test Day. V prípade dablérov je účastník povinný štartové čísla jednotlivých dablérov nalepiť pod seba, pričom v samotnej tréningovej jazde musí byť štartové číslo dabléra, ktorý aktuálne nejazdí prelepené diagonálne čiernou páskou. Každý účastník je zároveň povinný umiestniť jemu pridelený transpondér do ľavých predných dverí svojho vozidla. Umiestnenie transpondéra je výlučne starosťou jazdca, pričom organizátor v prípade nesprávneho umiestnenia transpondéra nezodpovedá za nenameranie dosiahnutého času tréningovej jazdy. Jazdec, ako aj spolujazdec musia byť vo vozidle ustrojení podľa platných predpisov pre automobilový šport.

Prenájom boxu je možný za úhradu 100€, kaucia za box je 100€. Boxy sa budú vydávať 4.6.2020 od 7:00 hodiny. Boxy treba uvoľniť 4.6.2020 do 19:00 hodiny. Rezerváciu boxov treba vopred oznámiť koordinátorovi Test Day 2020 Miroslavovi Majláthovi mailom na: mmajlath@gmail.com, alebo tel. č.: +421 905 561 567.


Priebeh testovacích jázd:

Samotné tréningové jazdy pretekárskych vozidiel sa budú konať na pretekárskej dráhe „Variant 4 s vynechaním sektoru 3“. Jej dĺžka od štartu po cieľ je 4350 metrov. Štart tréningovej trate bude umiestnený na výjazde z boxovej uličky „PIT EXIT“ a cieľ označený cieľovou tabuľou pred posledným horizontom. Po prejazde cieľom tréningovej jazdy je jej účastník povinný spomaliť a voľným tempom dojazdiť až do paddocku. Poradie štartu tréningových jázd bude stanovené organizátorom, pričom účastníci sú povinní sa na štart tréningových jázd dostaviť do pred štartovného priestoru (boxová ulička) minimálne 5 minút pred časom svojho predpokladaného času štartu. V prípade nedokončenia, alebo nezúčastnenia sa niektorej tréningovej jazdy, má jazdec možnosť pokračovať v tréningových jazdách ďalej. Spolujazdec pri tréningových jazdách je povolený, musí byť však ustrojený podľa športových predpisov. Výsledky všetkých tréningových jázd budú prístupné on-line na web stránke organizátora: timing.slovakiaring.sk

Mapa trate:

Časový harmonogram TEST DAY 2020:

Prihlasovanie účastníkov:
od 19.5.2020 do 3.6.2020

Preberanie štartových čísiel a transpondérov:
4.6.2020 od 7:00 do 8:45 hod. – Race Office

Testovacie jazdy:

09:00 – oboznámenie sa s traťou
10:00 – testovacia jazda
11:00 – testovacia jazda
12:00 – testovacia jazda
13:00 – testovacia jazda
14:00 – testovacia jazda
15:00 – testovacia jazda
16:00 – testovacia jazda


Hygienické a bezpečnostné predpisy:

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci Test Day Slovakia Ring 2020 dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa  nariadení Vlády SR. V celom areáli okruhu SLOVAKIA RING platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia. Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Všetky platby je možné realizovať bezhotovostne.

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať koordinátorov Test Day SLOVAKIA RING 2020.


Miroslav Majláth
tel. č.: +421905561567
mail: mmajlath@gmail.com

Peter Kevický
tel. č.: +421917974095
kevicky@slovakiaring.sk